افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم – اردبیل

خبرگزاری ایسنا

تقاطع غیر همسطح جام جم در محور اصلی ورودی اردبیل از سمت نمین در محل تلاقی بلوار جام جم قرار گرفته است، این پل 3 دهانه دارد و طول کل پل به همراه رمپ ها 530 متر و طول کل دهانه پل 80 متر می باشد. این پل سوم آذرماه سال 1399 آغاز و سوم خرداد 1401 به بهره برداری رسید.

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح جام جم - اردبیل

عکس: بابک حقی

https://dailybulletin.ir/24/05/2022/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c/